LEERLINGONDERSTEUNINGSTEAM

Niet altijd verloopt een schoolcarrière moeiteloos of vlekkeloos. Niet alle leerlingen kunnen zomaar uit de voeten met een vak, met proefwerken, met huiswerk, etc. Soms spelen er ook specifieke problemen mee. Onze leerlingondersteuning stelt zich ten doel leerlingen, ook als er problemen zijn, zoveel mogelijk te helpen een normale schoolcarrière te volgen en ervoor te zorgen dat ze hun einddiploma halen.

Het ondersteuningsteam
Sommige leerlingen hebben een meer op hen toegesneden begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Het ondersteuningsteam bestaat uit een aantal leerlingondersteun(st)ers en de ondersteuningscoördinator. Samen met mensen van het expertise centrum van het samenwerkingsverband worden verschillende activiteiten binnen de school ontplooid zoals trainingen, klassenvoorlichtingen, projecten, coachen van leerlingen en docenten en individuele begeleiding. Vanuit het ondersteuningsteam wordt tevens het zorg advies team georganiseerd.

Het zorgadviesteam (ZAT)
Indien de problemen van de leerling de taak of capaciteiten van de mentor te boven gaan, kan de leerling door de mentor en/of leerjaarcoördinator worden aangemeld bij het Zorg Advies Team(ZAT). Het ZAT bestaat uit de ondersteuningscoördinator, leerlingondersteun(st)ers en de contactpersoon van het basisteam Jeugd en Gezin. Op uitnodiging sluiten hierbij ook een jeugdagent, leerplichtambtenaar, schoolarts of verpleegkundige aan. Een aanmelding voor het ZAT gaat, indien de leerling jonger is dan 16 jaar, altijd in overleg met de ouders.

Vanuit het ZAT wordt een advies uitgebracht over de ondersteuning die wenselijk is voor de leerling. Dat kan ondersteuning zijn die uitgevoerd wordt binnen één van de eerder besproken vormen van basisondersteuning. Er wordt dan terug verwezen naar de mentor en leerjaarcoördinator en indien nodig kan hierbij coaching plaats vinden. Anderzijds, als een meer gespecialiseerde ondersteuning nodig is, kan ondersteuning geboden worden door het zorgteam. Er wordt een plan opgesteld en besproken met de leerling en ouders. Voor deze vorm van begeleiding geldt een maximum van 5 of 10 gesprekken. Na een periode van 5 gesprekken evalueren we de voortgang in het ZAT. Ook kan het een verwijzing naar externe zorg zijn. De school werkt namelijk nauw samen met de GGD-verpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster en zo nodig ook de leerplichtambtenaar. Het zorgadvies team kan ook andere vormen van hulp adviseren. Indien een lid van het ondersteuningsteam de begeleiding op zich neemt is deze persoonverantwoordelijk voor de communicatie naar ouders, mentor en coördinator. Bij externe hulp verwachten we een terugkoppeling van ouders.

Voor meer informatie over de ondersteuning op Bernrode, zie het Schoolondersteuningsprofiel

Met vriendelijke groet,

Suze Jansen

Zorgcoördinator/Orthopedagoog

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag