Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2023-2024!

7.4 Extra ondersteuning

Bernrode is een kleinschalig en overzichtelijk gymnasium met korte lijnen en een duidelijke structuur. Hierdoor weten leerlingen en hun ouders de weg naar onze school makkelijk te vinden. Daar zijn we trots op en we vinden dat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, vaak met bijzondere capaciteiten, bij ons op school thuishoren. Ons uitgangspunt is “Gewoon als het kan, speciaal als het moet”. 
In de ondersteuning van onze leerlingen gaan we uit van een samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid van de leerling, ouders, onderwijs- en zorgprofessionals.   
  
Basisondersteuning 
De ondersteuning binnen het reguliere onderwijsproces is structureel beschikbaar en bevordert de continuïteit in de schoolloopbaan van de leerling. Hierbij staat een goede sfeer en veiligheid in de klas voorop. Mentoren en vakdocenten spelen hierbij een sleutelrol. Elke leerling heeft een eigen mentor, die zowel individueel als in groepsverband begeleiding biedt. De mentor volgt de ontwikkeling van de leerlingen en onderhoudt contact met de ouders, voor wie de mentor ook het eerste aanspreekpunt is. Indien nodig ondersteunt de mentor bij lichte sociaal-emotionele en didactische problemen. Voorbeelden hiervan zijn het bieden van een luisterend oor, ondersteuning bij studievaardigheden, hulp bij keuzeproblemen en motivatie. De teamleider onderbouw en de teamleider bovenbouw fungeren als tweede aanspreekpunt. De verzuimcoördinator en teamleiders houden toezicht op ongeoorloofd verzuim. Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt er binnen het leerlingvolgsysteem een handreiking opgenomen. Op deze manier kunnen docenten rekening houden met leerlingen van wie een specifieke ondersteuningsbehoefte bekend is. Sommige leerlingen kunnen op grond van deze behoefte gebruik maken van extra faciliteiten. In de meeste gevallen betreft dit extra tijd bij toetsen, het gebruik van een laptop en compenserende en/of dispenserende faciliteiten. 
 
 
  
Basis+ trajecten 
Sommige leerlingen hebben een behoefte aan meer individuele begeleiding dan wat de mentor kan bieden. Het ondersteuningsteam (OT) biedt ondersteuning aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit gebeurt middels trainingen, groeps- en individuele begeleiding, in nauwe samenwerking met de mentor en ouders. Het OT bestaat uit leerlingondersteuners, een orthopedagoog en ondersteuningscoördinator. Daarnaast worden begeleiders van het samenwerkingsverband ingezet om de realisatie van passend onderwijs te versterken, zodat docenten en de school nog beter kunnen afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Vanuit het OT wordt tevens het Zorg- en Adviesteam georganiseerd.  
  
Het Zorgadviesteam (ZAT)  
Indien de leerling, ouders en/of de mentor het vermoeden heeft dat er extra ondersteuning nodig is, kunnen zij het Ondersteuningsteam (OT) raadplegen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij problemen op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of fysieke belemmeringen. In samenspraak met de leerling en ouders, kan de mentor een aanmelding doen voor het ZAT. In het ZAT werken schoolinterne en externe deskundigen samen in een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, leerlingondersteuners en een aansluitfunctionaris van het Basisteam Jeugd en Gezin. Op afroep zijn ook de jeugdarts van de GGD, leerplichtambtenaar, jeugdagent en/of begeleider van het Samenwerkingsverband beschikbaar. De leerling wordt vrijblijvend uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking, omdat wij de voorkeur geven aan een gesprek mét de leerling in plaats van over de leerling. Het ZAT brengt een advies uit en formuleert een plan voor doeltreffende ondersteuning, gericht op de behoeften van de leerling, de vragen van de school en de ouders. Alle betrokkenen binnen het systeem rondom de leerling hebben vragen en bieden daarmee aanknopingspunten voor de aanpak. Bij leerlingen jonger dan zestien jaar vindt de aanmelding voor het ZAT altijd plaats in overleg met de ouders.   

Op koerstrajecten 
Soms is de basisondersteuning en een basis+ traject niet genoeg en is er een behoefte aan maatwerk. Er zijn extra ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor leerlingen die meer structuur, nabijheid en veiligheid nodig hebben op school. Deze ondersteuning is bedoeld voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften die voortkomen uit complexe problematiek op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of fysieke belemmeringen. Op Gymnasium Bernrode bieden we speciale trajecten aan die op koers trajecten worden genoemd. Een speciale (koers)klas bleek niet geschikt te zijn voor onze leerlingen. Leerlingen die in aanmerking komen voor een op koers traject krijgen (een combinatie van) intensieve individuele en/of groepsbegeleiding. De ontwikkeling van de leerling wordt planmatig gevolgd met behulp van een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Daarnaast worden de pedagogische kennis en vaardigheden van docenten versterkt, zodat zij genoeg weten en kunnen om deze leerlingen te helpen.  Het streven is om na één of maximaal twee schooljaren te realiseren dat een leerling kan doorstromen naar een minder intensief ondersteuningsniveau. We bouwen de begeleiding geleidelijk af, op een manier die bij de leerling en de school past.   
  
Voor uitgebreidere informatie over ondersteuning op Gymnasium Bernrode verwijzen wij u graag naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en/of kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator mevrouw J. (Janine) van Oss. 

Soms hebben ouders of jongeren onafhankelijk van de school hulp nodig bij hun vragen of ondersteuningsbehoefte. Voor ouders en jongeren die willen weten waar ze met welke vraag terecht kunnen, is er het ouder- en jeugdsteunpunt. Zie hiervoor de website van het ouder- en jeugdsteunpunt 3006: https://www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl/