Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2021-2022!
Schoolgids 2022-2023 komt nog.

15.2 Boekenkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Boekenkosten
Met ingang van het schooljaar 2009-2010 worden de boeken en leermiddelen die het basispakket vormen, gratis verstrekt. Gymnasium Bernrode beheert een eigen boekenfonds. Lesmaterialen en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor een leerjaar bedoeld zijn, zijn niet gratis: bv. een atlas, woordenboek en grafische rekenmachine. Ook die kunnen via Bernrode besteld worden (zie voor contracten en nadere informatie de website van Bernrode).

Vrijwillige ouderbijdrage
Naast deze kosten vragen wij van de ouders een bijdrage om naast het reguliere lesprogramma extra activiteiten te kunnen aanbieden, waarvoor de vergoeding van het rijk ontoereikend is. Uit deze bijdrage subsidiëren wij bv. de oudervereniging, de mediatheek, toneel, sport, cultuur, extra excursies, internationaliseringsactiviteiten, schoolkrant en andere publicaties. De oudergeleding van de MR geeft jaarlijks instemming aan de besteding van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Dit betekent 
dat ook leerlingen van wie de ouders/verzorgers de bijdrage niet voldoen, aan de extra activiteiten kunnen deelnemen.

Het steunfonds
Bernrode kent een uitgebreid extra programma naast de reguliere lessen (zie Hermesprogramma). Veel leerlingen maken daar dankbaar gebruik van. We willen de drempel voor deelname dan ook graag laag houden. Een Hermes-activiteit kost doorgaans beduidend meer dan wat we de deelnemers in rekening brengen. Gedeeltelijk subsidieert de school dit tekort, gedeeltelijk doen we daarvoor een beroep op het steunfonds.
Het steunfonds is bedoeld om het Hermesprogramma in stand te kunnen houden. Daarnaast is het steunfonds bedoeld voor ouders voor wie de kosten voor het volgen van een cursus of activiteit een probleem vormen. Ouders 
kunnen zelf aangeven welk bedrag ze hieraan bijdragen. Het gaat hier uitdrukkelijk om een vrijwillige bijdrage. 

Een beroep doen op het steunfonds
Onder de hierna genoemde omstandigheden kunnen de ouders een beroep doen op het steunfonds:
  • indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders geldende bijstandsnorm;
  • indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard.
Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om bepaalde kosten voor schoolse activiteiten te betalen, kunnen zij bij de rector een beroep doen op het steunfonds. Deze beslist of de betreffende ouders op een tegemoetkoming uit het steunfonds in aanmerking komen.