Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2021-2022!

14.1 Oudervereniging en ouderraad

Bernrode heeft een actieve Oudervereniging, waarvan alle ouders automatisch lid zijn. Deze wordt bestuurd door de Ouderraad, die als doel heeft de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen.
De Ouderraad vergadert regelmatig samen met de rector om te spreken over zaken die bij ouders en leerlingen leven. 
Hiervan doet ze verslag via de Jaarvergadering. Verder verzorgt ze elk jaar een Thema-avond voor ouders/verzorgers, informeert tijdens ouderavonden 
en de Open Dag, maakt deel uit van de werkgroep ‘Gezonde School’ en zorgt voor een aandenken tijdens de diploma-uitreiking.

De Ouderraad
  • vertegenwoordigt ouders en verzorgers (= achterban) in het overleg met schoolleiding, de docenten en de medezeggenschapsraad;
  • fungeert als klankbord voor de schoolleiding;
  • stimuleert participatie van ouders;
  • bevordert betrokkenheid, kennis en inzicht van ouders op het gebied van onderwijs en opvoeding.
De Ouderraad behartigt de belangen van alle ouders en verzorgers van de leerlingen van Gymnasium Bernrode. Ze wordt gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en ontvangt jaarlijks een bedrag van € 1.750,-.
Wilt u zaken onder de aandacht brengen? Mail uw ideeën, suggesties en opmerkingen naar ouderraad@bernrode.nl.